พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนานักศึกษาและพนักงาน ด้าน Data science ระหว่าง คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ทีเอ็มบีธนชาต

11 May 2022
Read : 2,315

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ทีเอ็มบีธนชาต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนานักศึกษาและพนักงาน ด้าน Data science เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 ณ สำนักงานใหญ่ TTB โดยมี ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ คณบดี เป็นผู้ลงนามในข้อตกลงดังกล่าว​ และ รศ.ดร.แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล รองคณบดีฝ่ายวิจัย อ.ดร.ถิรภาพ ฟักทอง ผู้อำนวยการคณะทำงานพัฒนาศูนย์ข้อมูล Big data เป็นผู้แทนเข้าร่วม
 
ข้อตกลงดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สร้างความสัมพันธ์อันดี และสร้างเครือข่ายทางวิชาการร่วมกัน เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการพัฒนากำลังคนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนานักศึกษา/พนักงาน ttb ที่สนใจด้านการเงิน การธนาคาร การตลาด และ Data science แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ และจัดการเรียนการสอนร่วมกัน