ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ถิรภาพ ฟักทอง ได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงแรงงานให้ดำรงตำแหน่ง “คณะทำงานดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและกำหนดข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ”

03 January 2023
Read : 391


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ถิรภาพ ฟักทอง ได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงแรงงานให้ดำรงตำแหน่ง “คณะทำงานดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและกำหนดข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ”