ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์เกียรติคุณเกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรมได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2562

18 August 2020
Read : 788
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์เกียรติคุณเกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม อดีตคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ผู้ทรงคุณวุฒิในทางศิลปวิทยา สาขาสังคมศาสตร์ ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2562