ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนานำเสนอบทความ "Preparing and Sustaining the Workforce in Thai Aging Society: Challenges and Solutions"

20 July 2023
Read : 262


ขอเชิญผู้ที่สนใจรับชมงานสัมมนานำเสนอบทความ
"Preparing and Sustaining the Workforce in Thai Aging Society: Challenges and Solutions"


รับชมได้ที่: www.facebook.com/ECONTUofficial/videos/1655126621672767

นำเสนอบทความโดย รศ.ดร.แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล
ดำเนินรายการโดย ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว