กิจกรรมเยี่ยมชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวัง 2566

16 August 2023
Read : 251


หน่วยวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับโครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (BE) และตัวแทนนักศึกษาโครงการ BE (นักศึกษา Buddies) จัดกิจกรรมเยี่ยมชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวัง ให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศระดับปริญญาตรี และปริญญาโท เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาแลกเปลี่ยน ฯ ได้เรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และประวัติศาสตร์ของประเทศไทย อีกทั้งเป็นการสร้างความประทับใจให้แก่นักศึกษาต่างชาติ ในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลังจากนั้น หน่วยบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดกิจกรรม Visa Information Session ณ ห้องประชุม 60 ปี 2 ให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศแบบประจำระดับปริญญาตรี และปริญญาโท บรรยายโดยคุณนริศา เกลียวทอง นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ เพื่อให้ข้อมูลและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวีซ่า เช่น การต่อวีซ่า การขอ Re-Entry Permits และการรายงานตัว 90 วัน เป็นต้น