คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้มาเยือนจาก University of Bristol สหราชอาณาจักร

03 November 2023
Read : 147


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.เฉลิมพงษ์ คงเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล ผู้อำนวยการโครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ พร้อมด้วยทีมงานของคณะ ฯ ให้การต้อนรับผู้แทนจาก Faculty of Arts, Law and Social Sciences, University of Bristol สหราชอาณาจักร นำโดย Prof.Dr.Rutvica Andrijasevic ตำแหน่ง Associate Dean International เมื่อวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้อง 403 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

โดยการมาเยือนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเจรจาความร่วมมือเกี่ยวกับการเพิ่มหลักสูตร MSc Economics, Finance and Management และ MSc Economics with Data Science สำหรับนักศึกษาโครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (BE) ที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ณ University of Bristol สหราชอาณาจักร นอกจากนี้ยังร่วมหารือความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือด้านโครงการแลกเปลี่ยน ฯ เพิ่มเติม