กิจกรรม Career Insight สายอาชีพการเงินและสายอาชีพ Data Analytics

07 February 2024
Read : 284


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดกิจกรรม Career Insight สายอาชีพการเงินและสายอาชีพ Data Analytics เมื่อวันที่ 24 มกราคม และ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้อง Common Room Y ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ซึ่งเป็นกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ลักษณะงานเกี่ยวกับอาชีพสายการเงิน และ Data Analytics รวมถึงทักษะความรู้ที่จำเป็น ตลอดจนถึงโอกาสฝึกงานและการสมัครงานในสายอาชีพเหล่านี้

Career Insight 1: สายอาชีพการเงิน ให้ความรู้โดย
คุณวรวรรณ โยธีพิทักษ์ - Investment Associate, ALLY Global Management
คุณนลพรรณ ชูอินทร์ - Analyst, Arch Capital Management
คุณพิมลพรรณ จุฬพุฒิพงษ์ - Senior Wealth Expert ธนาคารกสิกรไทย
ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.อลงกรณ์ ธนศรีธัญญากุล

Career Insight 2: สายอาชีพ Data Analytics ให้ความรู้โดย
คุณปัญวรรธน์ อินนุรักษ์ - Head of Personalized Customer Engagement & Experience, TTB
คุณนัชชา ลานรุ่งโรจน์ - Customer Experience Designer-Personalized Customer, TTB
คุณฤทธิ์ ปานสง่า - Data Scientist, TTB
ดำเนินรายการโดย อ.ธันย์ชนก นันทกิจ

งาน Career Insight จัดขึ้น 8 ครั้งต่อปี เพื่อแนะนำเส้นทางอาชีพของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ในสายอาชีพต่าง ๆ การศึกษาต่อ และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน