แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

e-form
ตารางวางแผนการเรียน
แบบฟอร์มคำร้องต่าง ๆ | แบบฟอร์มคำร้องกรณีขาดสอบ
แบบฟอร์มคำร้องต่าง ๆ | แบบฟอร์มคำร้องขอผ่อนผันฯ
แบบฟอร์มคำร้องต่าง ๆ | แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
แบบฟอร์มคำร้องต่าง ๆ | แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป (ย้าย Section)
แบบฟอร์มคำร้องต่าง ๆ | แบบฟอร์มคำร้องขอลาออก
แบบฟอร์มคำร้องต่าง ๆ | แบบฟอร์มขอตรวจสอบคะแนน
แบบฟอร์มคำร้องต่าง ๆ | แบบฟอร์มขอเทียบโอนรายวิชา
แบบฟอร์มคำร้องต่าง ๆ | ตารางวางแผนการเรียน
แบบฟอร์มคำร้องต่าง ๆ | ใบสมัครเป็นผู้ช่วยอาจารย์ในการทำงานวิจัย
แบบฟอร์มคำร้องต่าง ๆ | แบบฟอร์มลาพักการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี

ใบกระจายโครงสร้าง

ใบกระจายโครงสร้าง | ใบกระจายโครงสร้าง หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต พ.ศ.2561

แบบฟอร์มใบกระจายโครงสร้าง

แบบฟอร์มใบกระจายโครงสร้าง | ใบกระจายโครงสร้าง(หลักสูตร58) 06 แบบไม่เป็นกลุ่ม
แบบฟอร์มใบกระจายโครงสร้าง | ใบกระจายโครงสร้าง(หลักสูตร58) 05 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ และนโยบาย
ใบกระจายโครงสร้าง(หลักสูตร58) 04 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ การพัฒนาและการเมือง
แบบฟอร์มใบกระจายโครงสร้าง | ใบกระจายโครงสร้าง(หลักสูตร58) 03 เศรษฐศาสตร์การเงิน
แบบฟอร์มใบกระจายโครงสร้าง | ใบกระจายโครงสร้าง(หลักสูตร58) 02 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
แบบฟอร์มใบกระจายโครงสร้าง | ใบกระจายโครงสร้าง(หลักสูตร58) 01 เศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและปริมาณ
แบบฟอร์มใบกระจายโครงสร้าง | ใบกระจายโครงสร้าง หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต พ.ศ.2561

แบบฟอร์ม TA และ Tutor

แบบฟอร์ม TA และ Tutor | แบบฟอร์มประเมินผลการติว
แบบฟอร์ม TA และ Tutor | ใบสมัครนักศึกษาTA
แบบฟอร์ม TA และ Tutor | บัญชีการลงเวลาปฏิบัติงานTA
แบบฟอร์ม TA และ Tutor | บัญชีการลงเวลาปฏิบัติงานTUTOR
แบบฟอร์ม TA และ Tutor | ฟอร์มขอ TA
แบบฟอร์ม TA และ Tutor | ฟอร์มขอ Tutor