Regulations and Forms

รับรอง - ฟอร์มคำร้องขอจดหมายรับรองความประพฤติ_รับรองกิจกรรม
รับรอง - จดหมายรับรองความประพฤติ
รับรอง - จดหมายรับรองกิจกรรม
ทุนการศึกษา - ฟอร์ม อ.ที่ปรึกษารับรอง
ทุนการศึกษา - ใบสมัครทุนการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อการศึกษา - ฟอร์มคำร้องเพื่อขอข้อมูล
ขอข้อมูลเพื่อการศึกษา - จดหมายขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อการศึกษา
ฝึกงาน - ฟอร์มคำร้องขอหนังสือฝึกงาน
ฝึกงาน - จดหมายขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน (กรณีให้หน่วยงานพิจารณาก่อน)
ฝึกงาน - จดหมายขอส่งนักศึกษาเข้าฝึกงาน (หน่วยงานตกลงรับเข้าฝึกงานแล้ว)
ฝึกงาน - แบบตอบรับเข้าฝึกงาน
ฝึกงาน - รายงานการปฏิบัติงาน และการประเมินผล
ฝึกงาน - แบบประเมินสำหรับหน่วยงานประเมินนักศึกษาฝึกงาน (ภาษาอังกฤษ)
ฝึกงาน - แบบประเมินสำหรับหน่วยงานประเมินนักศึกษาฝึกงาน
ทุนสนับสนุน - ฟอร์มคำร้องขอรับทุนสนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมการประชุม สัมมนา อบรมนอกสถานที่
ทุนสนับสนุน - รายงานการเข้าร่วมประชุม สัมมนา อบรม