About Student Affairs

   

คณะทำงานฝ่ายการนักศึกษา

1. รศ.ดร.กิริยา กุลกลการ รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา
2. ผศ.ดร.นภนต์ ภุมมา คณะทำงาน
3. ผศ.ดร.ธีรวุฒิ ศรีพินิจ คณะทำงาน
4. อาจารย์ วีระวัฒน์ ภัทรศักดิ์กำจร คณะทำงาน
5. นางดวงใจ มาน้อย หัวหน้าหน่วยกิจการนักศึกษา
6. นางภัชรินทร์ ตะวัน เจ้าหน้าที่หน่วยกิจการนักศึกษา
7. นายวัชรเกียรติ แต่งแดน ผู้ประสานงานคณะทำงานพัฒนาการเรียนการสอนและเทคโนโลยี

พันธกิจของฝ่ายการนักศึกษา

คณะทำงานฝ่ายการนักศึกษา มีรองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา เป็นผู้อำนวยการคณะทำงาน คณะทำงานฝ่ายการนักศึกษา มีพันธกิจ ดังนี้

 1. งานนโยบาย งบประมาณ และการประกันคุณภาพการศึกษา
 2. ด้านการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรก กิจกรรมที่จัดโดยนักศึกษา: คณะกรรมการนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์(กนศ.ศ.) และนักศึกษากลุ่มอิสระ และส่วนที่สอง กิจกรรมที่จัดโดยคณะทำงานฝ่ายการนักศึกษา
 3. ทุนการศึกษา อาทิ ระดมทุนการศึกษา รับสมัคร สัมภาษณ์ และจัดสรรทุน
 4. ดูแลด้านสวัสดิการนักศึกษาในทุกโครงการของคณะฯ ที่ไม่ใช่โครงการเลี้ยงตัวเอง
 5. ดูแลด้านวินัยของนักศึกษาทั้งไทยและต่างชาติในทุกโครงการของคณะฯ
 6. แนะแนวในการศึกษาต่อทั้งในและนอกประเทศ และการหางานทำ
 7. รับผิดชอบงานประจำปีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา เช่น งานพระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตร งานฉลองบัณฑิต
 8. จัดทำแผนงานและงบประมาณประจำปี
 9. จัดทำรายงานประจำปี
 10. มีส่วนร่วมในการประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ธุรการในงานที่เกี่ยวข้อง
 11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณบดีมอบหมาย
   

  คณะทำงานฝ่ายการนักศึกษาจัดแบ่งงานเป็น 4 ด้าน คือ

  • งานสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา เพื่อสนับสนุนความคิดริเริ่มและศักยภาพของนักศึกษาทั้งด้านวิชาการและด้านสังคม
  • งานนิเทศ เพื่อให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่นักศึกษาในด้านการศึกษาและการเตรียมตัวสู่การเป็นบัณฑิต
  • งานทุนการศึกษา และสวัสดิการนักศึกษา เพื่อให้การช่วยเหลือด้านการเงิน ซึ่งปัจจัยที่สำคัญที่จะช่วยให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียน
  • งานวินัยนักศึกษา เพื่อดูแลความประพฤติและสร้างวินัยให้แก่นักศึกษา ปรัชญาการทำงานที่สำคัญคือ การให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการบริหารกิจการนักศึกษา โดยเชิญ ตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมประชุมตัดสินใจในเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา

  คณะกรรมการนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์(กนศ.ศ.) ปกศ.2561

  1. นายมัธยะ บุญฤทธิ์ลักขณา ประธาน
  2. นายกฤตภาส ลิมป์สีสวรรค์ รองประธาน
  3. นายกิตติพัฒน์ ม่วงคุ้ม หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ
  4. น.ส.ณัฐวิภา อินทร์เรือง หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
  5. น.ส.นุชวดี บุณยาคุมานนท์ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม
  6. นายอลงกรณ์ คล่องแคล่ว หัวหน้าฝ่ายสถานที่
  7. น.ส.ณัฐกฤตา โรจน์วัลลี หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
  8. นายวชิรวัชญ์ บุญค้ำ เลขานุการ
  9. น.ส.สุธาวินี หมีเฟื่อง รองเลขานุการ
  10. น.ส.ณัฐนรี มาศิริ เหรัญญิก

  การติดต่


  คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตหน่วยกิจการนักศึกษา

  ในวันและเวลาราชการ (8.30-16.30 น.)
   
  • คุณดวงใจ มาน้อย (พี่ดวง) อีเมล์ติดต่อ duang@econ.tu.ac.th
  • คุณภัชรินทร์ ตะวัน (พี่แอม) อีเมล์ติดต่อ patcharin@econ.tu.ac.th
  • คุณวัชรเกียรติ แต่งแดน (พี่ต้น) อีเมล์ติดต่อ watcharakiet@econ.tu.ac.th
  เบอร์โทรศัพท์ 02-696-5984 / 082-790-1455
  โทรสาร 02-696-5987