Current Students

 

ปฏิทินการศึกษาและตารางบรรยาย

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ *โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

รับสมัคร พฤศจิกายน-มกราคม
OPEN HOUSE ช่วงเดือนพฤศจิกายน *ดูประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ มกราคม
สอบสัมภาษณ์ กุมภาพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา กุมภาพันธ์
ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ กุมภาพันธ์

*เป็นหลักสูตรภาษาไทยภาคค่ำ ระบบทวิภาค (หลักสูตร 2 ปี) *ภาคเรียนที่หนึ่ง : เปิดภาคเดือนสิงหาคม – ปิดภาคเดือนธันวาคม *ภาคเรียนที่สอง : เปิดภาคเดือนมกราคม – ปิดภาคพฤษภาคม *ภาคฤดูร้อน : เปิดภาคเดือนมิถุนายน – ปิดภาคเดือนกรกฎาคม (ไ่ม่ใช่ภาคบังคับ)

 

เข้าสู่ระบบการลาเรียน

เพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้

 1. มีความรู้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่เข้มแข็ง
 2. รู้จักการจัดการฐานข้อมูลทางด้านเศรษฐศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. สามารถนำเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มาวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ
 4. รู้จักวิธีระเบียบวิจัยที่จะวิจัยและค้นคว้าวิทยาการทางด้านเศรษฐศาสตร์
 

การสอบประมวลความรู้

เพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้

 1. มีความรู้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่เข้มแข็ง
 2. รู้จักการจัดการฐานข้อมูลทางด้านเศรษฐศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. สามารถนำเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มาวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ
 4. รู้จักวิธีระเบียบวิจัยที่จะวิจัยและค้นคว้าวิทยาการทางด้านเศรษฐศาสตร์
 

การค้นคว้าอิสระ / วิทยานิพนธ์

เพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้

 1. มีความรู้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่เข้มแข็ง
 2. รู้จักการจัดการฐานข้อมูลทางด้านเศรษฐศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. สามารถนำเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มาวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ
 4. รู้จักวิธีระเบียบวิจัยที่จะวิจัยและค้นคว้าวิทยาการทางด้านเศรษฐศาสตร์
 

กฎระเบียบและข้อบังคับ

เพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้

 1. มีความรู้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่เข้มแข็ง
 2. รู้จักการจัดการฐานข้อมูลทางด้านเศรษฐศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. สามารถนำเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มาวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ
 4. รู้จักวิธีระเบียบวิจัยที่จะวิจัยและค้นคว้าวิทยาการทางด้านเศรษฐศาสตร์
 

ภาพกิจกรรมโครงการ

เพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้

 1. มีความรู้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่เข้มแข็ง
 2. รู้จักการจัดการฐานข้อมูลทางด้านเศรษฐศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. สามารถนำเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มาวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ
 4. รู้จักวิธีระเบียบวิจัยที่จะวิจัยและค้นคว้าวิทยาการทางด้านเศรษฐศาสตร์