ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ และสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบที่ 1

22 September 2023
Read : 127


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พนิต วัฒนกูล อ.ดร.วานิสสา เสือนิล และ รศ.ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์ ได้รับทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ และสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบที่ 1 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์