ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ และสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบที่ 1

22 กันยายน 2566
อ่าน : 318


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พนิต วัฒนกูล อ.ดร.วานิสสา เสือนิล และ รศ.ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์ ได้รับทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ และสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบที่ 1 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์