20 ปี ปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ้งภากรณ์

20 ปี ปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ้งภากรณ์

EDITORIAL NOTE

RESEARCH ARTICLE
ศ.นิคม จันทรวิทุร, ศ.ดร.อัมมาร สยามวาลา,
ศ.เสน่ห์ จามริก, ศ.ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา,
ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์, ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม,
ศ.นพ.ประเวศ วะสี, สุลักษณ์ ศิวรักษ์,
ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม, ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน์
วารสารอื่นๆ
การแสดงปาฐกกาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 19
การแสดงปาฐกกาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 19
ดูเพิ่มเติม
การแสดงปาฐกกาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 19
การแสดงปาฐกกาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 19
ดูเพิ่มเติม
ความท้าทายของการยกระดับ S-Curve ในยุค Next Normal
ความท้าทายของการยกระดับ S-Curve ในยุค Next Normal
ดูเพิ่มเติม
ก้าวต่อไป เพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน
ก้าวต่อไป เพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน
ดูเพิ่มเติม
ชีวิตที่เหลื่อมล้ำ เหลื่อมล้ำตลอดชีวิต
ชีวิตที่เหลื่อมล้ำ เหลื่อมล้ำตลอดชีวิต
ดูเพิ่มเติม
นวัตกรรมพลิกโลก การเปลี่ยนผ่านและความท้าทายของประเทศไทย
นวัตกรรมพลิกโลก การเปลี่ยนผ่านและความท้าทายของประเทศไทย
ดูเพิ่มเติม
EDITORIAL NOTE

RESEARCH ARTICLE
ศ.นิคม จันทรวิทุร, ศ.ดร.อัมมาร สยามวาลา,
ศ.เสน่ห์ จามริก, ศ.ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา,
ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์, ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม,
ศ.นพ.ประเวศ วะสี, สุลักษณ์ ศิวรักษ์,
ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม, ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน์