เสวนาโครงการติดตามเศรษฐกิจไทยครั้งที่ 17 (Thammasat Economic Focus-TEF17) และชุดก้าวเข้าสู่ 70 ปี เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 6 ในหัวข้อเรื่อง "ไตรมาสสุดท้ายเศรษฐกิจไทย เราจะไปกันทางไหน?"

10 ตุลาคม 2562
อ่าน : 1,773
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานเสวนาโครงการติดตามเศรษฐกิจไทยครั้งที่ 17 (Thammasat Economic Focus-TEF17) ร่วมกับชุดก้าวเข้าสู่ 70 ปี เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 6 ในหัวข้อเรื่อง "ไตรมาสสุดท้ายเศรษฐกิจไทย เราจะไปกันทางไหน?"  วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562  เวลา 13.30 - 16.30 น.

วิทยากร
1. คุณโชนรังสี เฉลิมชัยกิจ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
2. คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ พรรคประชาธิปัตย์
3. อาจารย์อิสร์กุล อุณหเกตุ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ชวนเสวนาโดย อ.ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สถานที่ ณ ห้อง LA107 ช้ัน 1 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

บันทึกการเสวนา https://www.youtube.com/watch?v=RI6v6wVNPac