การสัมมนาเรื่อง "การพัฒนาประสิทธิภาพทางการคลังที่ยั่งยืนสำหรับระบบประกันสุขภาพ"

16 เมษายน 2564
อ่าน : 2,790
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญทุกท่านรับชมการสัมมนาเรื่อง "การพัฒนาประสิทธิภาพทางการคลังที่ยั่งยืนสำหรับระบบประกันสุขภาพ"

วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564
13.30 - 16.00 น.

วิทยากรโดย
ดร.ทีปกร จิร์ฐิติกุลชัย Department of Global Health and Population, Harvard T.H. Chan School of Public Health
ผศ.ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รับชมบันทึกการสัมมนาได้ที่ https://fb.watch/58tIeDFBet/

เอกสารประกอบการสัมมนา ECON TU Presentation_04.26.pdf