Information Session for Exchange Program 2565

02 กันยายน 2565
อ่าน : 1,081

งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม Information Session for Exchange Program รูปแบบ Hybrid ให้แก่นักศึกษา BE และนักศึกษาโครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย ที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์ และ ผ่าน Zoom application เมื่อวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 บรรยายโดย ผศ.ดร.ษิฌา ทับทิมพรรณ์ ผู้อำนวยการคณะทำงานวิเทศสัมพันธ์ 

กิจกรรม Information Session นี้จัดขึ้นเพื่อให้ข้อมูลที่สำคัญสำหรับการไปแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ เช่น แนะนำข้อมูลมหาวิทยาลัยคู่สัญญา เกณฑ์การรับสมัคร ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร รวมไปถึงการแชร์ประสบการณ์การเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน โดย นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ที่เคยไปศึกษาแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัย HEC Montreal, Canada อีกทั้งยังมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติที่มาแลกเปลี่ยนที่คณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ จาก Hanken School of Economics, Finland และจาก Leiden University, the Netherlands ร่วมแชร์ประสบการณ์ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศอีกด้วย

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่: https://www.facebook.com/540217472774672