ขอเชิญผู้ที่สนใจรับชมการนำเสนอบทความเรื่อง "Systematic Research on the use of Higher Education, Science, Research and Innovation for Learning Enhancement and Employment for the Elderly"

14 กันยายน 2565
อ่าน : 974


ขอเชิญผู้ที่สนใจรับชมการนำเสนอบทความเรื่อง "Systematic Research on the use of Higher Education, Science, Research and Innovation for Learning Enhancement and Employment for the Elderly"

รับชมได้ที่: https://www.facebook.com/ECONTUofficial/videos/776752990272762

นำเสนอบทความโดย 
รศ.ดร.แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
ดำเนินรายการโดย 
อ.ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มธ.