Information Session for Exchange Program 2565

28 ตุลาคม 2565
อ่าน : 801


งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม Information Session for Exchange Program สำหรับนักศึกษาโครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย ที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในปีการศึกษา 2566 ณ ห้อง Co-working space ชั้น 1 อาคาร Y คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต เมื่อวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 บรรยายโดย ผศ.ดร.ษิฌา ทับทิมพรรณ์ ผู้อำนวยการคณะทำงานวิเทศสัมพันธ์  ผศ.ดร.วศิน ศิวสฤษดิ์ ผู้แทนอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคุณนริศา เกลียวทอง เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 

กิจกรรม Information Session นี้จัดขึ้นเพื่อให้ข้อมูลที่สำคัญสำหรับการไปแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ เช่น แนะนำข้อมูลมหาวิทยาลัยคู่สัญญา เกณฑ์การรับสมัคร ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร รวมไปถึงการแชร์ประสบการณ์การเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน โดย นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ที่เคยไปศึกษาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ