คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดผลงานประเภท TU-Innovation ในกิจกรรมงานวันคุณภาพแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2565 (TU-QD Day)

23 พฤศจิกายน 2565
อ่าน : 734


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดผลงานประเภท TU-Innovation ในกิจกรรมงานวันคุณภาพแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2565 (TU-QD Day) จากผลงาน “โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบยอดเงินคงเหลือค่ารักษาพยาบาลและเงินอุดหนุนการเพิ่มพูนความรู้และประสิทธิภาพการทำงาน (งบคอมพิวเตอร์)” โดยมีคุณชินกร บุญชิต นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ เป็นตัวแทนคณะฯ รับโล่รางวัลจาก รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมนานาชาติ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

คณะผู้ทำผลงานโครงการฯ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เณศรา สุขพานิช

ประสานงาน
คุณสำอางค์ นิลอนันต์

ด้านข้อมูล
คุณจันทร์เพ็ญ จรัสพนาวสาน
คุณเฉลิมขวัญ อ้นทอง
คุณพัชรินทร์ อินต๊ะสงค์
คุณรุ่งรวิน เลาหภิชาติชัย
คุณยุภารัตน์ พรประดับ
คุณณัฐกานต์ เกิดบำรุง
คุณรวิกานต์ ปิ่นสกุล

ด้านเทคนิค การออกแบบและพัฒนาระบบ
คุณชินกร บุญชิต
คุณลักษณา คงสมจรูญ
คุณลำพวน รุ่งสุวรรณ์สกุล
คุณณรงค์ อภิชิตวิทยา
คุณไพซอล อาลี