การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานภาครัฐในหัวข้อ “กรอบการดำเนินงานด้านมาตรการและระบบการป้องกันการนำรถยนต์สิ้นสภาพกลับมาใช้ใหม่”

20 ธันวาคม 2565
อ่าน : 377


ตามที่รัฐบาลไทยและญี่ปุ่นได้ประกาศการดำเนินความร่วมมือเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 เพื่อให้เกิดการประสานนโยบาย "ยุทธศาสตร์การเติบโตสีเขียว (Green Growth Strategy)" ของญี่ปุ่น และ "รูปแบบเศรษฐกิจ BCG (BCG Economy Model)" ของไทย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม (Ministry of Economy, Trade and Industry: METI) ประเทศญี่ปุ่น และกระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมด้วยองค์กรที่เกี่ยวข้องได้แก่ The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships (AOTS) ศูนย์ส่งเสริมการรีไซเคิลยานยนต์แห่งญี่ปุ่น (Japan Automobile Recycling Promotion Center: JARC) และ บริษัท เอกซ์รี เอเชีย (EXRI) ได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานภาครัฐในหัวข้อ “กรอบการดำเนินงานด้านมาตรการและระบบการป้องกันการนำรถยนต์สิ้นสภาพกลับมาใช้ใหม่” เมื่อวันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 13:00 – 16:30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และ ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม

ดำเนินการประชุมโดย รศ.ดร.เกรียงไกร เตชกานนท์ หัวหน้าโครงการวิจัย “เศรษฐกิจหมุนเวียนและแนวทางการจัดการซากรถยนต์ตามหลัก EPR ในประเทศไทย” ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากคณะเศรษฐศาสตร์ ในการประชุมครั้งนี้มีผู้แทนจากหลายหน่วยงาน อาทิ กรมการขนส่งทางบก กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย และสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและซักถามต่อกรอบการดำเนินการระบบการจัดการและแนวทางการจัดการรถยนต์สิ้นสภาพในประเทศญี่ปุ่นและในสหภาพยุโรป (EU) เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการจัดการซากรถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับประเทศไทย

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่: https://www.facebook.com/540217472774672