ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล ผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งในคณะผู้วิจัยโครงการการพัฒนาระบบบริหารจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นระดับชาติ ด้านการสร้างชาติ ประจำปี 2565 “ระดับดี” จากสถาบันการสร้างชาติ

20 ธันวาคม 2565
อ่าน : 450


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล ผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งในคณะผู้วิจัยโครงการการพัฒนาระบบบริหารจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Enhancing Capabilities of Local Revenue Administration in Thailand) ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นระดับชาติ ด้านการสร้างชาติ ประจำปี 2565 “ระดับดี” จากสถาบันการสร้างชาติ

โดยโครงการวิจัยดังกล่าวจัดทำโดย รศ.ดร.วีระศักดิ์ เครือเทพ (หัวหน้าโครงการและนักวิจัยหลัก) และคณะผู้วิจัย ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)