งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "สร้างความสำเร็จในงานด้วยเครื่องมือช่วยคิดวิเคราะห์ Mind Map"

08 กุมภาพันธ์ 2566
อ่าน : 440


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "สร้างความสำเร็จในงานด้วยเครื่องมือช่วยคิดวิเคราะห์ Mind Map" ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของคณะฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้อง 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยการสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างผังความคิด (Mind Map) และการนำไปใช้เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการทำงาน ซึ่งคณะฯ ได้รับเกียรติจากอาจารย์ลัดดาวัลย์ ชูช่วย วิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านการสร้างผังความคิด (Mind map) เป็นวิทยากรในการสัมมนาดังกล่าว

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่: https://www.facebook.com/540217472774672