พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. และ The Faculty of Economics and Business Management, The National University of Laos (NUOL)

07 มีนาคม 2566
อ่าน : 141


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ The Faculty of Economics and Business Management, The National University of Laos (NUOL) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมี ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. และ Professor Dr.Phouphet Kyophilavong คณบดีของ The Faculty of Economics and Business Management, NUOL เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ดำเนินรายการพิธีลงนามฯ โดย ผศ.ดร.ษิฌา ทับทิมพรรณ์ ผู้อำนวยการคณะทำงานวิเทศสัมพันธ์ เมื่อวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านระบบ Zoom meeting ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การเดินทางเยี่ยมเยียนของบุคลากร การสอนและการให้คำแนะนำเรื่องวิทยานิพนธ์ การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สัมมนา โครงการวิจัยร่วมกัน และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือ

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่: https://www.facebook.com/540217472774672