โครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 42

08 พฤษภาคม 2566
อ่าน : 331


ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ERTC) จัดโครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 42 เมื่อวันที่ 24 - 27 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และ กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน (INVESTORY) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีคุณครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศเข้าร่วมการอบรม

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ที่เข้าร่วมเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในด้านเศรษฐศาสตร์อย่างถ่องแท้ และถูกต้อง รวมถึงเพื่อให้เข้าถึงแก่นความรู้เศรษฐศาสตร์อันเป็นประโยชน์ในการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนต่อไป โดยมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรในการอบรม ได้แก่ อ.ดร.วานิสสา เสือนิล อ.ดร.สัณห์สิรี โฆษินทร์เดชา อ.เพ็ชรธรินทร์ วงศ์เจริญ ผศ.ดร.วรรณวิภางค์ มานะโชติพงษ์ ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์ รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ ผศ.ดร.กิตติชัย แซ่ลี้ ผศ.ดร.นภนต์ ภุมมา ผศ.สิทธิกร นิพภยะผศ.ดร.เณศรา สุขพานิช

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ และเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่: https://drive.google.com/.../1d7Da3Su85LACbo8uAs0cM9qwtUW...