พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

08 พฤษภาคม 2566
อ่าน : 295


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ คณบดี และ รศ.ดร.พีระ เจริญพร รองคณบดีฝ่ายวางแผนและการคลัง เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าวร่วมกับ Mr.Yuriy Demkovych ตำแหน่ง Head of Human Resources Indochina และ Miss Kamolwan Charuthas ตำแหน่ง Talent Acquisition Lead เมื่อวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ เป็นการสร้างความร่วมมือกันในการทำงานเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในด้านเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ รวมทั้งความร่วมมือในการสร้างโอกาสและเวทีทางการศึกษาอันจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา ผ่านการทำงานร่วมกันในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การฝึกงาน การแบ่งปันความรู้ การเยี่ยมชมสถานที่ และอื่น ๆ

โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์สุวัลยา เขมวราภรณ์ ผู้ประสานงานโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และเตรียมความพร้อมนักศึกษา เพื่อส่งเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการของโครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ เป็นผู้แนะนำและประสานงานกับบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด จนทำให้เกิดบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ขึ้น