ทีมนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำเสนอบทความ ในการประชุมวิชาการประเพณี กองทัพเรือ - ธรรมศาสตร์ - เกษตรศาสตร์ - มหิดล ครั้งที่ 24 ภายใต้หัวข้อ "Blue Economy : for Thailand Sustainable

29 พฤษภาคม 2566
อ่าน : 205


ทีมนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำเสนอบทความ "แนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสีน้ำเงิน (Blue Economy) ผ่านมุมมองของนักศึกษา" ในการประชุมวิชาการประเพณี กองทัพเรือ - ธรรมศาสตร์ - เกษตรศาสตร์ - มหิดล ครั้งที่ 24 ภายใต้หัวข้อ "Blue Economy : for Thailand Sustainable Development" เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องชมวัง หอประชุมกองทัพเรือ และอาคารราชนาวิกสภา กรุงเทพมหานคร ซึ่งสมาชิกในทีมประกอบด้วย (1) คุณจิรายุส หอมเกตุ (2) คุณพรทิตา ทัพเจริญ (3) คุณธนภูมิ คงประเสริฐ (4) คุณศรีภูมิ สาครตระกูล (5) คุณกิตติภพ จุฑารัตนากูล (6) คุณอัจฉรียา บุญช่วยเหลือ โดยมี รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา