นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับทุนการศึกษาจากกองทุน Mizuho Asian Fund ประจำปีการศึกษา 2565

22 กันยายน 2566
อ่าน : 420


นักศึกษาโครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 8 ราย ได้รับทุนการศึกษาจากกองทุน Mizuho Asian Fund ประจำปีการศึกษา 2565 โดยพิธีมอบทุนการศึกษาดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ อาคารสาทรสแควร์ ทาวเวอร์ ชั้น 8 Victor Club

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอขอบพระคุณกองทุน Mizuho Asian Fund เป็นอย่างยิ่ง