ชวนรับชมองค์ความรู้ของบุคลากรในคณะฯ ที่มีการประชาสัมพันธ์บน Facebook: EconTU Official เดือนมีนาคม 2567

09 เมษายน 2567
อ่าน : 144
ชวนรับชมองค์ความรู้ของบุคลากรในคณะฯ ที่มีการประชาสัมพันธ์บน Facebook: EconTU Official เดือนมีนาคม 2567

1. ปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 19 หัวข้อ “ศาสตร์-ศิลป์ของการกำกับดูแลที่ดินและสันติประชาธรรม”​ และ หัวข้อ “ถอดรหัสวาทกรรม ‘การพัฒนาที่ยั่งยืน’ บนทางแพร่งสู่เศรษฐกิจประชาธิปไตย”
ศ.ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร และ คุณสฤณี อาชวานันทกุล, EconTU Official
https://www.facebook.com/ECONTUofficial/videos/1804894190015039

2. ศาสตร์-ศิลป์ของการกำกับดูแลที่ดินและสันติประชาธรรม
ศ.ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร, WAY Magazine
https://waymagazine.org/pasuk-phongpaichit-puey-speech/

3. ถอดรหัสวาทกรรม “การพัฒนาที่ยั่งยืน” บนทางแพร่งสู่เศรษฐกิจประชาธิปไตย
คุณสฤณี อาชวานันทกุล, WAY Magazine
https://waymagazine.org/sarinee-achavanuntakul-puey-speech/

4. แนะรัฐยกเครื่อง “การกำกับดูแลที่ดิน” แก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อน
สรุปความจากการแสดงปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 19, The Active
https://theactive.net/news/sustainable-20240308

5. SDGs แบบ ‘อนุรักษนิยม’ ไม่ยั่งยืน เศรษฐกิจประชาธิปไตยคือทางออก ไม่ใช่พยุงความมั่งคั่งของเศรษฐีส่วนน้อย
สรุปความจากการแสดงปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 19, THE MOMENTUM
https://themomentum.co/report-sdg-lecture-econtu-puay-2024

6. Monday Brown Bag 2024 #8 หัวข้อ "การใช้ปัญญาประดิษฐ์แบบรู้สร้างประเภท Generative Adversarial Networks (GANs) เพื่อการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์"
นำเสนอโดย ผศ.ดร.ทีปกร จิร์ฐิติกุลชัย ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.กิตติชัย แซ่ลี้, EconTU Official
https://www.facebook.com/ECONTUofficial/videos/7332342136886089

7. ‘ทุนเสมอภาค’ตัวแปรหนุน ลดปัญหาขาดเรียน‘เด็กยากจน’
ผศ.ดร.วรรณวิภางค์ มานะโชติพงษ์, แนวหน้า
https://www.naewna.com/local/792247

8. Soft Power
ผศ.ดร.เณศรา สุขพานิช, เศรษฐสาร
https://setthasarn.econ.tu.ac.th/blog/detail/681


9. “เศรษฐกิจจีน” ปีมังกรดุ 2024 : Xinomics
รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น, PTT GC
https://youtu.be/Ysyaa8zUG_k?si=y9e-yuR6cUigXok_

10. Monday Brown Bag 2024 #9 หัวข้อ "ผลกระทบของมาตรการคนละครึ่งต่อแรงงานไทย"
นำเสนอโดย คุณรัชชานนท์ โชติพุฒศิลป์ ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์, EconTU Official
https://www.facebook.com/ECONTUofficial/videos/3575037702758326

11. The effect of parental education on children’s education and skills in Thailand
รศ.ดร.ศศิวิมล วรุณศิริ ปวีณวัฒน์, The Singapore Economic Review
https://www.worldscientific.com/doi/10.1142/S021759082450005X

12. รวมผลงานของ ผศ.ดร.พนิต วัฒนกูล โดย หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Thammasat University Library
https://www.facebook.com/photo/?fbid=816706717164440

13. Research and Policy Dialogue #8: ‘ถอดรหัสอนาคตแรงงานไทย’
ร่วมเสวนาโดย รศ.ดร.ศศิวิมล วรุณศิริ ปวีณวัฒน์, 101 PUB ร่วมกับ สกสว.
https://www.facebook.com/the101.world/videos/1539300643313689

14. Monday Brown Bag 2024 #10 หัวข้อ "From theory to application: NBTC’s telecom merger simulation"
นำเสนอโดย คุณเชต เขมะคงคานนท์ ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล, EconTU Official
https://www.facebook.com/ECONTUofficial/videos/791895892303326

15. ครบรอบ 100 ปี พันธบัตรเงินกู้ยุโรป พ.ศ. 2467: กรณีศึกษาการบริหารต้นทุนทางการคลังในช่วงแรกของประเทศไทย
โดย รศ.ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์ และ ดร.คณิศ แสงสุพรรณ, FPO Journal
http://www.fpojournal.com/bond-100-year/

16. ซีรีย์สัมมนาสำรวจภูมิทัศน์ใหม่ การเมือง เศรษฐกิจ สังคมไทย "ตอนที่ 2 : เศรษฐกิจไทย ปัญหาเก่าในวิกฤตใหม่ ?"
ดร.แบ๊งค์ งามอรุณโชติ คุณสฤณี อาชวานันทกุล ผศ.ดร.ชญานี ชวะโนทย์ ดำเนินรายการโดย อ.ชานนทร์ เตชะสุนทรวัฒน์, ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม
https://www.facebook.com/CRISP.Thammasat/videos/2771839116305037

17. Multiple Factors Behind Thailand’s Birth Rate Decline, Experts Say
รศ.ดร.ศศิวิมล วรุณศิริ ปวีณวัฒน์, Voice of America (VOA)
https://www.voanews.com/a/multiple-factors-behind-thailand-s-birth-rate-decline-experts-say/7539719