การบรรยายหัวข้อ "The vital role tourism plays in the Thai Economy"

23 พฤษภาคม 2567
อ่าน : 123


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ ผศ.ดร.มณเฑียร สติมานนท์ ให้การต้อนรับ Prof.Eugenio Acosta ตำแหน่ง Director of Undergraduate Studies และนักศึกษาจาก Fitzgerald Institute for Real Estate, University of Notre Dame สหรัฐอเมริกา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 ณ ห้อง 201 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  โดยการมาเยือนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังการบรรยายหัวข้อ "The vital role tourism plays in the Thai Economy" โดย ผศ.ดร.มณเฑียร สติมานนท์