กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ ที่มาศึกษา​ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2566

20 มิถุนายน 2567
อ่าน : 970


หน่วยวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ ที่มาศึกษา​ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และนอกรั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีการบรรยายให้ข้อมูลเกี่ยวกับ VISA และข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน และกิจกรรม Campus Tour ซึ่งบรรยายโดย รศ.ดร.แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล รักษาการแทนในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ อ.ดร.ธเนศ เมฆจำเริญ ตำแหน่ง Liaison Officer จาก UC Education Abroad Program และคุณนริศา เกลียวทอง นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุม 60 ปี 3 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์