งานสัมมนาหัวข้อ "ทิศทางใหม่ของการพัฒนามนุษย์ในเอเชียแปซิฟิกและไทย (New Directions for Human Development in Asia and the Pacific)"

20 มิถุนายน 2567
อ่าน : 1,183


โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNDP Thailand) ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานสัมมนาหัวข้อ "ทิศทางใหม่ของการพัฒนามนุษย์ในเอเชียแปซิฟิกและไทย (New Directions for Human Development in Asia and the Pacific)" เมื่อวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 ณ ห้อง 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยในงานดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ รักษาการแทนในตำแหน่งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. และ คุณเรอโน เมแยร์ ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย (UNDP Thailand) ร่วมกล่าวต้อนรับและเปิดงานดังกล่าว

โดยในงานได้มีการนำเสนอรายงานการพัฒนามนุษย์ในเอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific Human Development Report) ภายใต้หัวข้อ "ออกแบบอนาคต: ทิศทางใหม่ของการพัฒนามนุษย์ในเอเชียแปซิฟิกและไทย" นำเสนอโดย Mr.Philip Schellekens ตำแหน่ง Chief Economist ของสำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกแห่งโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ และการนำเสนอหัวข้อ "แนวทางใหม่ของการพัฒนามนุษย์และทิศทางที่ไทยต้องปรับตัว" นำเสนอโดย ดร.ฎาฎะณี วุฒิภดาดร และ ดร.อนรรฆ เสรีเชษฐพงษ์ นักเศรษฐศาสตร์ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย ซึ่งภายหลังการสัมมนา ได้รับเกียรติจาก ผศ.ชล บุนนาค ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและความยั่งยืน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวปิดงาน