ซีรีย์สัมมนาชุด "พลังแห่งยุคสมัย" ตอนที่ 2 : การสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจหลัง 2475

27 มกราคม 2564
อ่าน : 849


ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอนำเสนอซีรีย์สัมมนาชุด "พลังแห่งยุคสมัย" ตอนที่ 2 : การสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจหลัง 2475

รับชมวิดีโอการสัมมนาได้ที่:
https://www.facebook.com/CRISP.Thammasat/videos/427804871803032

- วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
- เวลา 20.00 – 21.30 น.
- รับชมออนไลน์ผ่าน Facebook live: Center for Research on Inequality and Social Policy - CRISP

ความพยายามของกลุ่มผู้ปกครองใหม่ในการปฺฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในประวัติศาสตร์ไทย ปรากฏขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2475 ซึ่งสัมมนา การสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจหลัง 2475 จะเชิญชวนมาสำรวจความขัดแย้งทางการเมืองในช่วง 2475-2500 โดยเน้นพิจารณาไปที่มิติความขัดแย้งทางเศรษฐกิจระหว่างผู้ปกครองเดิมที่ต้องการรักษาระเบียบเศรษฐกิจเดิมกับผู้ปกครองใหม่ที่ต้องการปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อลดความเหลื่อมล้ำเป็นสาเหตุสำคัญ และพิจารณาพลวัตการเปลี่ยนแปลงของความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นจากนโยบายภาครัฐ รวมถึงผลของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นต่อการลงหลักปักฐานขอระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยในช่วงเวลาดังกล่าว

โดย
- รศ.ดร. อภิชาต สถิตนิรามัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อ.อิสร์กุล อุณหเกตุ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผศ.ศุภวิทย์ ถาวรบุตร คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ร่วมสนทนาโดย
- คุณกัลป์ กรุยรุ่งโรจน์ ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์