หน้าหลัก - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไทย · English  
หน้าหลัก | ติดต่อเรา |
รู้จักท่านให้มากขึ้น<คลิ๊ก>
หน้าหลัก

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ "เครื่องลูกข่ายช่วยระบบ VDI" จำนวน 31 ชุด

ด้วยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ "เครื่องลูกข่ายช่วยระบบ VDI" จำนวน 31 ชุด โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไข ดังนี่้
> > รายละเอียด

NEW! ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟัง ปาฐกถาพิเศษ "ป๋วย อึ๊งภากรณ์" ครั้งที่ 16 หัวข้อ “ประเทศไทยในความคิด ความคิดในประเทศไทย” โดย รศ.ดร.เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

> > รายละเอียด

NEW!!! ขอเชิญนักศึกษาปัจจุบันเข้าร่วมกิจกรรม "ฟันเฟือง-รวงข้าว คืนถิ่น" ศิษย์เก่าพบปะศิษย์ปัจจุบัน ครั้งที่ 2 - ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่นี่ >>

> > รายละเอียด

NEW! โครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. กำหนดจัดงานสัมมนาพบผู้ปกครองของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

> > รายละเอียด

NEW!!! ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะเศรษฐศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ

> > รายละเอียด

NEW! Call for paper: ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการและเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 12

> > รายละเอียด

NEW!!! ขอเชิญเข้าฟังงานสัมมนาหัวข้อ “การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประเทศไทย: เป็นธรรมหรือไม่” โดย ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล และ อ.ดร.ชญานี ชวะโนทย์

> > รายละเอียด

NEW! ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การอบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับภาครัฐ”

> > รายละเอียด

NEW!!! กิจกรรม OPEN HOUSE'2018 แนะนำหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก

> > รายละเอียด

NEW!!! คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. เปิดรับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ปีการศึกษา 2561

> > รายละเอียด

กิจกรรมที่ผ่านมา

NEW! การประชุมหารือเรื่องการจัดสัมมนาร่วมกันระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. กับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในหัวข้อ Achieving SDGs through Climate Actions

> > รายละเอียด

NEW! งานพบผู้บริหาร (Meet the Dean) สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ภาคภาษาไทย ณ ศูนย์รังสิต

> > รายละเอียด

NEW! คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้เชิญคุณพลวัต พฤกษ์มณี วิทยากรจากสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มธ. มาให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้ระบบอินทราเน็ต "ประชุมไร้กระดาษ" ให้แก่ทีมงานประชุมของคณะฯ

> > รายละเอียด

NEW! คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ“การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสายสนับสนุนวิชาการ (Work Manual)” ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของคณะฯ

> > รายละเอียด

NEW!!! งานสัมมนาวิชาการประจำปี 2561 ครั้งที่ 40 ของคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ในหัวข้อ "Re-design Thailand ทำอย่างไรให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน?"

> > รายละเอียด

NEW!!! กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ได้นำของขวัญมาสวัสดีปีใหม่ รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ คณบดี

> > รายละเอียด

NEW!!! โครงการบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. จัดกิจกรรมแนะนำหลักสูตรระดับปริญญาโท - เอก ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

> > รายละเอียด

NEW!!! รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ คณบดีพร้อมด้วยคณาจารย์อาวุโสของคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่ของธนาคารแห่งประเทศไทย

> > รายละเอียด

NEW!!! กิจกรรม "ฟันเฟือง-รวงข้าว คืนถิ่น" ศิษย์เก่าพบปะศิษย์ปัจจุบัน ครั้งที่ 1

> > รายละเอียด

NEW!!! งานสัมมนาเรื่อง “Optimal Fiscal Policy Rule for Achieving Fiscal Sustainability: The Japanese Case ” โดย Prof.Naoyuki Yoshino

> > รายละเอียด

NEW!!! คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอแสดงความยินดีกับ นายรัชชานนท์ วัฒนกิจรุ่งโรจน์ นักศึกษาปริญญาตรีของคณะฯ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวด Stock Report

> > รายละเอียด

NEW!!! งานปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

> > รายละเอียด

NEW!!! คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. จัดงานเลี้ยงปีใหม่ พ.ศ. 2561

> > รายละเอียด

NEW!!! วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ได้รับการบรรจุให้อยู่ในฐานข้อมูล Asean Citation Index (ACI) และยังเป็นวารสารในกลุ่ม 1 ของฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Center (TCI)

> > รายละเอียด

NEW!!! คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับคุณมนู เลียวไพโรจน์ ผู้ได้รับเข็มเกียรติยศ ประจำปี 2560

> > รายละเอียด

NEW!!! คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอแสดงความยินดีกับ ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล ที่ได้รับปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2559

> > รายละเอียด

 
 
ส่งเมล์ให้เพื่อน
 
พิมพ์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
เลขที่ 2 ถ.พระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121