หน้าหลัก - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไทย · English  
หน้าหลัก | ติดต่อเรา |
รู้จักท่านให้มากขึ้น<คลิ๊ก>
หน้าหลัก

NEW!! Invitation to join a special B.E. Seminar Lecture on "How to succeed in Business" given by the founders of Diamond Grains

> > รายละเอียด

NEW!! ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาพิเศษก้าวเข้าสู่ 70 ปี เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3 ร่วมกับ Thammasat Economic Focus ครั้งที่ 15 เรื่อง "จับตาเศรษฐกิจไทย 2562: รวยกระจุก จนกระจาย?"

> > รายละเอียด

NEW!! ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมติดตามชุดงานสัมมนา Thammasat Resolution Talks ในหัวข้อ "ตั้งโจทย์ - ตอบอนาคต: วาระการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยหลังการเลือกตั้ง" สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่ >>

> > รายละเอียด

NEW!! หลักสูตรปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) คณะเศรษฐศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 (รุ่นที่ 23) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – วันที่ 29 มกราคม 2562

> > รายละเอียด

NEW!! ประกาศคณะกรรมการแผนกธรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล เรื่อง ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกธรรมศาสตร์ ประจำปี 2561

> > รายละเอียด

NEW!! "วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์" ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "Thailand and The World Economy [TWE]"

> > รายละเอียด

NEW!! ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังซีรี่ย์สัมมนา "ขยับ เขย่า แนวคิดการพัฒนา วิเคราะห์วิพากษ์การพัฒนาจากมุมมองของนักคิดร่วมสมัย"

> > รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ณ อาคารเดือน บุนนาค คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
> > รายละเอียด

NEW! คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ร่วมรณรงค์การใช้รถจักรยาน เพื่อการเดินทางภายใน มธ.ศูนย์รังสิต และจอดรถจักรยานในที่จอด เพื่อความสะดวกและปลอดภัย

> > รายละเอียด

กิจกรรมที่ผ่านมา

NEW! งานสัมมนาหัวข้อ "The middle income trap and the export structure in Southeast Asia” โดย Chief Senior Research และ Mr.Satoru Kumagai, Researcher จาก Institute of Developing Economies, JETRO

> > รายละเอียด

NEW!! คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ต้อนรับคณะผู้แทนจาก University of Leeds

> > รายละเอียด

NEW! งานเสวนาหัวข้อ: "การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการในโลกของการเปลี่ยนแปลง"

> > รายละเอียด

NEW!! คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโทของคณะที่ได้รับรางวัล ในการนำเสนอบทความโครงการเศรษฐทัศน์ประจำปี 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย

> > รายละเอียด

NEW!! คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ได้ร่วมจัดกิจกรรมออกบูธในงานวิชาการและเปิดบ้านธรรมศาสตร์ Thammasat Academic Expo & Open House 2018: Infinity of Spirit

> > รายละเอียด

NEW!! คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

> > รายละเอียด

NEW!! คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมากในการพิจารณารางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

> > รายละเอียด

NEW!! งานสัมมนาหัวข้อ “Joseph Stiglitz กับความเหลื่อมล้ำที่เราเลือกได้” โดย คุณสฤณี อาชวานันทกุล, บริษัทป่าสาละ จำกัด

> > รายละเอียด

NEW!! งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม Student Workshop ให้กับนักศึกษาปริญญาตรีของคณะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้กับนักศึกษาจาก Waseda University ประเทศญี่ปุ่น

> > รายละเอียด

NEW! คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เข้าเยี่ยมชมคณะ

> > รายละเอียด

NEW!! คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมสูงที่สุด จนถึงภาค 2/2560 ลำดับที่ 1 - 3 ของชั้นปีที่ 2 - 4 ประจำปีการศึกษา 2561 ที่ได้รับทุนการศึกษาประเภทเรียนดี

> > รายละเอียด

NEW! งานวิเทศสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมแนะแนวเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาของคณะ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทยของคณะ

> > รายละเอียด

NEW! งานสัมมนาหัวข้อ "ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจว่าด้วย โลกาภิวัตน์กับความเหลื่อมล้ำในอดีต (Globalization and Inequality: A Case of Early Modern Siam)" โดย ศ.ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา

> > รายละเอียด

NEW!!! งานสัมมนาพิเศษก้าวเข้าสู่ 70 ปี เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ:"เส้นทางสายไหมของจีนกับการเดินหน้ากลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง (CLMVT)"

> > รายละเอียด

NEW!! คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ เดินทางไปเข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิชาการในงานประชุมเชิงวิชาการ The Trilateral Workshop in Economics 2018 ณ Nanyang Technological University (NTU) ประเทศสิงคโปร์

> > รายละเอียด

NEW!! คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 35 ระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2561

> > รายละเอียด

NEW! งานสัมมนาหัวข้อ "Conditions for effective macroprudential policy interventions"และ"Capital Account Policies in Emerging Asian Countries: Still Effective in the new Millennium?

> > รายละเอียด

NEW!! งานสัมมนาหัวข้อ “ยังมีความหมาย: แนวคิดเรื่องชุมชนของ Elinor Ostrom กับเศรษฐกิจในศตวรรษที่ 21” โดย อ.ชล บุนนาค, อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์

> > รายละเอียด

NEW!! งานสัมมนาหัวข้อ "Development Economics Reconsidered: from a Gandhian Viewpoint" โดย Professor Kazuya Ishii

> > รายละเอียด

NEW!! คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ร่วมต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาปริญญาตรีจาก School of Economics มหาวิทยาลัย De La Salle University ประเทศฟิลิปปินส์

> > รายละเอียด

NEW!! กิจกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยของ สกว. ร่วมกับ ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม

> > รายละเอียด

NEW!! คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

> > รายละเอียด

NEW!! คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาของคณะที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วม "โครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 ระดับอุดมศึกษา"

> > รายละเอียด

NEW!!! งานสัมมนาพิเศษก้าวเข้าสู่ 70 ปี เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ:"เมื่อถึงทางแยก ความท้าทายและอนาคตสวัสดิการไทย"

> > รายละเอียด

NEW! งานสัมมนาหัวข้อ “Student Co-curricular Activities and How They Enhance Employability” โดย Dr.Harold Langford, Louisiana State University at Alexandria

> > รายละเอียด

NEW! งานสัมมนาหัวข้อ “The Price of Greenness: Some Evidence from Green Bond Markets” โดย Dr.Donghyun Park, The Asian Development Bank (ADB)

> > รายละเอียด

NEW! งานสัมมนาหัวข้อ 'Is there overeducation and skill mismatch among young graduates in Indonesia?'(Preliminary findings) โดย Assoc.Prof.Sachiko Miyata, Ritsumeikan University, ประเทศญี่ปุ่น

> > รายละเอียด

NEW!! งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม Student Workshop ให้กับนักศึกษาปริญญาตรีของคณะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้กับนักศึกษาจาก Meijo University ประเทศญี่ปุ่น

> > รายละเอียด

NEW!! คณะเศรษฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลเรียนดี และรางวัลความประพฤติดีในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

> > รายละเอียด

NEW!! คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ จัดงานเลี้ยงเกษียณอายุงาน ประจำปี 2561

> > รายละเอียด

NEW! งานสัมมนาหัวข้อ “The Labor Market Integration of Rohingya Construction Workers in Peninsular Malaysia” โดย Asst.Prof.Dr. Melati Nungsari, Asia School of Business in Kuala Lumpur, Malaysia

> > รายละเอียด

NEW!! คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอขอบพระคุณ คุณทวีพันธุ์ อิงคานุสรณ์ ประธาน บมจ.โนโซมิเอ็นเตอร์ไพร์ส(ประเทศไทย)ที่ให้เกียรติมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ โครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2560

> > รายละเอียด

NEW!! โครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ ได้ร่วมถวายทุนการศึกษา ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

> > รายละเอียด

NEW!! คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอขอบพระคุณ คุณณรงค์ ปัทมะเสวี ประธานมูลนิธิ นิยม ปัทมะเสวี และคุณพูลศรี พิชยพาณิชย์ (ภรรยา) ที่ให้เกียรติมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาโครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย

> > รายละเอียด

NEW!! คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "บ่มเพาะหน่วยงานเพื่อประเมินตนเองและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx"

> > รายละเอียด

NEW!! งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2561

> > รายละเอียด

NEW!!! คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมต้อนรับตัวแทนจาก Ritsumeikan University

> > รายละเอียด

NEW!! บมจ.ธนาคารกรุงเทพ มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

> > รายละเอียด

NEW!! คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอแสดงความยินดี กับทีม FOXY นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ของคณะ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกาศผลรางวัลสุดยอด Idea สร้างสรรค์ ระดับประเทศ จากกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Start up

> > รายละเอียด

NEW!!! งานเสวนาโครงการติดตามเศรษฐกิจไทยครั้งที่ 14 (TEF14) หัวข้อ "ปฏิรูปการศึกษา เดินหน้าประเทศไทย"

> > รายละเอียด

NEW!!! ขอเชิญรับชมวิดีโอย้อนหลังงานสัมมนาของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

> > รายละเอียด

NEW!!! รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ คณบดีพร้อมด้วยคณาจารย์อาวุโสของคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่ของธนาคารแห่งประเทศไทย

> > รายละเอียด

 
 
ส่งเมล์ให้เพื่อน
 
พิมพ์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
เลขที่ 2 ถ.พระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121