หน้าหลัก - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไทย · English  
หน้าหลัก | ติดต่อเรา |
รู้จักท่านให้มากขึ้น<คลิ๊ก>
หน้าหลัก

NEW!!! ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมงานนำเสนอบทความสัมมนาดีเด่น The Best Seminar Papers ของนักศึกษาโครงการ BE ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

> > รายละเอียด

NEW!!! ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังงานสัมมนาหัวข้อ “Bitcoin และตลาดเงินดิจิตอล (Cryptocurrency) ความท้าทายต่อตลาดเงิน/ตลาดทุนไทย” โดย คุณปรมินทร์ อินโสม

> > รายละเอียด

NEW!!! ขอเชิญนิสิต-นักศึกษาที่สนใจส่งบทความทางเศรษฐศาสตร์เข้าประกวดใน "โครงการเศรษฐทัศน์ ประจำปี 2561"

> > รายละเอียด

NEW!!! ขอเชิญรับชมวิดีโอย้อนหลังงานสัมมนาของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

> > รายละเอียด

NEW!!! Call for paper: ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการและเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 12 ((ขยายเวลาส่งบทความ))

> > รายละเอียด

NEW! ประชาสัมพันธ์ประกาศทุนมูลนิธิ “อานันทมหิดล” แผนกธรรมศาสตร์ ประจำปี 2561

> > รายละเอียด

NEW! คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ร่วมรณรงค์การใช้รถจักรยาน เพื่อการเดินทางภายใน มธ.ศูนย์รังสิต และจอดรถจักรยานในที่จอด เพื่อความสะดวกและปลอดภัย

> > รายละเอียด

NEW!!! ประกาศผลการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

> > รายละเอียด

กิจกรรมที่ผ่านมา

NEW!!! งานสัมมนาหัวข้อ “Kantian Behavior and Public Good Provision” โดย คุณฟิกรี่ พิศสุวรรณ

> > รายละเอียด

NEW!!! งานสัมมนาหัวข้อ “Asymmetric Effects of Oil Prices on Thai Stock Market” โดย อ.ดร.มณเฑียร สติมานนท์

> > รายละเอียด

NEW!!! คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 ทั้งวิทยาเขตท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต

> > รายละเอียด

NEW! ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม (CRISP) คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. จัดงานสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 1/2561 ในหัวข้อ "เศรษฐกิจการค้าสมัยอยุธยา: ดูละครแล้วลองมองงานวิจัย"

> > รายละเอียด

NEW!!! งานเสวนาโครงการติดตามเศรษฐกิจไทยครั้งที่ 13 (TEF13) หัวข้อ "อัดฉีด เก็บภาษี ช่วยใคร?"

> > รายละเอียด

NEW!!! สมาคมเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสต์ มธ. ร่วมจัดกิจกรรม "ฟันเฟือง-รวงข้าว คืนถิ่น" ครั้งที่ 3

> > รายละเอียด

NEW! ศูนย์ตาธรรมศาสตร์ โดย รศ.นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ หัวหน้าศูนย์ตาธรรมศาสตร์ และทีมจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ได้บรรยายให้ความรู้เรื่องการดูแลดวงตา และบริการตรวจสุขภาพตา พร้อมให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพตาแก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่

> > รายละเอียด

NEW! งานสัมมนาหัวข้อ “Welfare Analysis of the Universal Health Care Program in Thailand” โดย Dr.Natt Hongdilokkul

> > รายละเอียด

NEW! พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

> > รายละเอียด

NEW!!! คณะเศรษฐศาสตร์ ต้อนรับ Dr. Mary McMahon, the Regional Director of UC Education Abroad Program (UCEAP)

> > รายละเอียด

NEW!!! งานสัมมนาหัวข้อ “Wages, Foreign Workers, and Multinational Enterprises in Malaysia”

> > รายละเอียด

NEW! คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้จัดการแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รอบชิงชนะเลิศ ประจำปี 2561

> > รายละเอียด

NEW! คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. และศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว (Pro-Geen) ร่วมต้อนรับ Mr.Kiyoshi FUJIKAWA จากศูนย์วิจัย Applied Social Science Institute of ASIA ของมหาวิทยาลัยนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น

> > รายละเอียด

NEW! คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ณัฐชา โลหะยืนยงสุข นักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ (BE) ของคณะฯ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอบทความวิจัย ทางเศรษฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

> > รายละเอียด

NEW! งานพิธีรับมอบป้ายคณะเศรษฐศาสตร์ มธ.

> > รายละเอียด

NEW! งานปาฐกถาพิเศษ "ป๋วย อึ๊งภากรณ์" ครั้งที่ 16 หัวข้อ “ประเทศไทยในความคิด ความคิดในประเทศไทย” โดย ดร.เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

> > รายละเอียด

NEW!!! คณะเศรษฐศาสตร์ ร่วมต้อนรับตัวแทนจากมหาวิทยาลัย University of Southeastern Philippines ประเทศฟิลิปปินส์

> > รายละเอียด

NEW!!! งานวิเทศสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์ ต้อนรับตัวแทนจากมหาวิทยาลัย Ritsumeikan ประเทศญี่ปุ่น

> > รายละเอียด

NEW!!! งานสัมมนาเรื่อง “Overall, allocative and technical efficiency for Swedish district courts” โดย Dr.Jonas Månsson

> > รายละเอียด

NEW!!! งานสัมมนาเรื่อง “Financialization and industrial policies in Japan and Korea: Evolving complementarities and loss of state capabilities” โดย Prof. Sébastien Lechevalier

> > รายละเอียด

NEW! งานเสวนาอาชีพนักเศรษฐศาสตร์ Jobs in Policy:อาชีพในสายนโยบาย

> > รายละเอียด

NEW! คณะทำงานโครงการบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.จัดกิจกรรมแนะนำหลักสูตร (Open House) ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ให้แก่ผู้สนใจทั่วไปและผู้สมัครสอบเพื่อคัดเลือกเข้ามาศึกษาในหลักสูตร

> > รายละเอียด

NEW! คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้เชิญ ผศ.ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มาให้คำแนะนำและแลกเปลี่ยนความรู้กับคณาจารย์ของคณะฯในเรื่องการขอตำแหน่งทางวิชาการ

> > รายละเอียด

NEW! งานสัมมนาพบผู้ปกครองของนักศึกษาโครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

> > รายละเอียด

NEW! สมาคมเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสต์ มธ. ร่วมจัดกิจกรรม "ฟันเฟือง-รวงข้าว คืนถิ่น" ครั้งที่ 2

> > รายละเอียด

NEW! งานสัมมนาหัวข้อ “การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประเทศไทย: เป็นธรรมหรือไม่” โดย ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล และ อ.ดร.ชญานี ชวะโนทย์

> > รายละเอียด

NEW!!! งานสัมมนาหัวข้อ “CAPTURING THE ORDER IMBALANCE WITH HIDDEN MARKOV MODEL: A CASE OF SET50 AND KOSPI50" โดย อ.ดร.วศิน ศิวสฤษดิ์

> > รายละเอียด

NEW!!! งานสัมมนาวิชาการประจำปี 2561 ครั้งที่ 40 ของคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ในหัวข้อ "Re-design Thailand ทำอย่างไรให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน?"

> > รายละเอียด

NEW!!! รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ คณบดีพร้อมด้วยคณาจารย์อาวุโสของคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่ของธนาคารแห่งประเทศไทย

> > รายละเอียด

NEW!!! วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ได้รับการบรรจุให้อยู่ในฐานข้อมูล Asean Citation Index (ACI) และยังเป็นวารสารในกลุ่ม 1 ของฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Center (TCI)

> > รายละเอียด

 
 
ส่งเมล์ให้เพื่อน
 
พิมพ์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
เลขที่ 2 ถ.พระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121