กำหนดการสัมมนาวิชาการประจำปี 2561 ครั้งที่ 40

เรื่อง "Re-design Thailand ทำอย่างไรให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน?"

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561

ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7

อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ (ข้างสถานทูตจีน)


08.30 - 09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00 - 09.15 น.

กล่าวเปิดงาน

โดย รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

09.15 - 11.00 น.

การนำเสนอในหัวข้อ "พลวัตการส่งออกและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย"

โดย ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ร่วมเสวนาโดย

ดร.ณชา อนันต์โชติกุล

สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ (PIER)

การนำเสนอในหัวข้อ "ภาคบริการของไทยกับบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ"

โดย รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ร่วมเสวนาโดย

ดร.ณัฐ ธารพานิช

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์

การนำเสนอในหัวข้อ "ช่องว่างทักษะกับนัยยะที่มีต่อการพัฒนากำลังคนของประเทศไทย"

โดย อ.ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ร่วมเสวนาโดย

ดร.ไกรยส ภัทราวาท

สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค)

ดำเนินรายการโดย

อ.เพ็ชรธรินทร์ วงศ์เจริญ

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

11.00 - 11.15 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

11.15 - 12.00 น.

ปาฐกถาพิเศษเรื่อง "Sustained Growth of Middle-Income Countries"

โดย Prof. Jong-Wha Lee

Director of Asiatic Research Institute at Korea University [Former Chief Economist and Head of the Office of Regional Economic Integration at the Asian Development Bank]

12.00 - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.45 น.

การนำเสนอในหัวข้อ "การวิเคราะห์การใช้ทรัพยากรของภาคการผลิตไทยที่ส่งต่อไปยังห่วงโซ่อุปทานการผลิตโลก"

โดย ผศ.ดร ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ร่วมเสวนาโดย

ดร.ชณกช ชสิธภนญ์

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

การนำเสนอในหัวข้อ "แนวโน้มและการพลิกโฉมของภาคพลังงาน"

โดย ผศ.ดร.ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ร่วมเสวนาโดย

รศ.ดร.ศุภชาติ จงไพบูลย์พัฒนะ

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การนำเสนอในหัวข้อ "การเก็บค่าน้ำใน ร่าง พ.ร.บ. ทรัพยากรน้ำ:มุมมองและข้อเสนอทางเศรษฐศาสตร์"

โดย อ.ชล บุนนาค

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ร่วมเสวนาโดย

รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

ดำเนินรายการโดย

อ.นนท์ นุชหมอน

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

14.45 - 15.00 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 - 16.30 น.

วงเสวนาสรุป "Re-design Thailand ทำอย่างไรให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน?"

โดย รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ.ดร.ธีรวุฒิ ศรีพินิจ

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร.สันติธาร เสถียรไทย

ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจเอเชีย ธนาคารเครดิตสวิส

คุณศิริรุจ จุลกะรัตน์

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ประวัติวิทยากร

Dr. Jong-Wha Lee

Jong-Wha Lee is a professor of economics and director of the Asiatic Research Institute at Korea University. He served as a senior adviser for international economic affairs to former President of South Korea. He was also previously Chief Economist and Head of the Office of Regional Economic Integration at the Asian Development Bank and an economist at the International Monetary Fund. He has taught at Australian National University, Harvard University and Peking University and served as a consultant to the Harvard Institute for International Development, the Inter-American Development Bank, the International Monetary Fund, the United Nations Development Programme, and the World Bank.

รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ

ปัจจุบัน รศ.ดร. ชยันต์ ตันติวัสดาการ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว (PRO-Green) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการของคณะเศรษฐศาสตร์
รศ.ดร. ชยันต์ จบการเศรษฐศาสตร์บัณฑิตและมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากนั้นก็เข้าเป็นอาจารย์ประจำของคณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ แล้วจึงลาไปศึกษาต่อและสำเร็จปริญญาเอกจาก The University of British Columbia ประเทศแคนาดา รศ.ดร. ชยันต์ มีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ และเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม more..

ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์

อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการคณะทำงานสัมมนาและเผยแพร่ของทางคณะ
ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ วงวนิชย์ จบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรรมศาสตร์ และจบการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาเศรษฐศาสตร์จาก Australian Nation University ประเทศออสเตรเลีย
ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ มีความสนใจและเชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์มหภาค การเงินและการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ การค้าระหว่างประเทศ บรรษัทและเครือข่ายการผลิตข้ามชาติ more..

ดร. ณชา อนันต์โชติกุล

หัวหน้าส่วนงานวิจัย สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์จาก University of California, Berkeley และปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์และคณิตศาสตร์จาก Wellesley College ประเทศสหรัฐอเมริกา ดร. ณชา มีประสบการณ์ทำงานและความเชี่ยวชาญด้านนโยบาย การเงิน นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน เงินทุนเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศ และการประมาณการ เศรษฐกิจ และเคยปฏิบัติงานในตำแหน่งนักเศรษฐศาสตร์ที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ระหว่างปี 2014 - 2015

รศ.ดร. อาชนัน เกาะไพบูลย์

อาจารย์ประจำที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และยังเป็นบรรณาธิการวารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ บรรณาธิการร่วม Journal of Southeast Asian Economies และเป็นรองบรรณาธิการของ Asian Economic Journal รศ.ดร. อาชนัน เกาะไพบูลย์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและโทที่คณะ เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจบปริญญาเอกที่ Australian National University ประเทศออสเตรเลีย รศ.ดร. อาชนัน เกาะไพบูลย์ เป็นนักวิชาการที่มีผลงานวิจัยเผยแพร่ใน วารสารชั้นนำของโลกจำนวนมาก อาทิ World Development, Journal of Development Studies, Research Policy, Review of Policy Research, Oxford Development Studies, Asian Economic Papers, Asian Economic Journal เป็นต้น และยังเป็นผู้เขียนหนังสือ Multinational Enterprises and Industrial Transformation: Evidence from Thailand โดยสำนักพิมพ์ Edward Elgar ประเทศอังกฤษ และยังได้เป็นผู้เขียนร่วมในหนังสือในต่างประเทศจำนวนมาก นอกจากนั้น รศ.ดร. อาชนัน เกาะไพบูลย์ ยังได้รับรางวัลทั้งใน more..

ดร.ณัฐ ธารพานิช

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ กองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และต่อมาได้รับทุนรัฐบาลไทยไปศึกษาต่อและจบการศึกษาในระดับปริญญาโททางเศรษฐศาสตร์จาก The University of North Carolina at Chapel Hill ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาเอกสาขา Land Economy จาก University of Cambridge ประเทศสหราชอาณาจักร ดร. ณัฐ ธารพานิช เคยทำงานเป็นที่ปรึกษาของ Development Research Group ที่ The World Bank Group กรุงวอชิงตัน ดีซี มีผลงานตีพิมพ์บทความในวารสาร Journal of Post Keynesian Economics และในหนังสือ An Introduction to Macroeconomics: A Heterodox Approach to Economic Analysis และมีประสบการณ์การบรรยายในสถาบันการศึกษาหลายแห่ง

ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว

อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดร.เกียรติอนันต์เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ดร.เกียรติอนันต์สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตร์นโยบายสาธารณะจาก Crawford School of Public Policy, Australian National University และได้รับการสนับสนุนจากสภาวิจัยแห่งชาติออสเตรเลียให้เป็นนักวิจัยด้านนโยบายสาธารณะประจำ Crawford School of Public Policy, Australian National University ดร.เกียรติอนันต์ มีประสบการณ์ในการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์แรงงาน แรงงานต่างด้าว เศรษฐศาสตร์การศึกษา เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข เศรษฐศาสตร์การเกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์การพัฒนา ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาระดับการนานาชาติชั้นนำในด้านนโยบายสาธารณะ เศรษฐศาสตร์ และการศึกษา เช่น Economics of Education Review, Australian Journal of Labour Economics, Economic Papers และ Higher Education รวมถึงการได้รับการเชิญให้เป็นผู้ประเมินบทความจากวารสารวิชาการระดับนานาชาติอยู่เสมอ เช่น Economics of Education Review, Australian Journal of Labor Economics, Economic Records, Singapore Economic Review, Higher Education และ Obesity

ดร.ไกรยส ภัทราวาท

ดร.ไกรยส ภัทราวาท ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการด้านวิจัยและนโยบาย สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ดร.ไกรยส ภัทราวาท สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก (เกียรตินิยม) จาก Royal Holloway College, University of London สหราชอาณาจักร ด้วยทุนของมหาวิทยาลัย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านเศรษฐศาสตร์ จาก University of Warwick สหราชอาณาจักร โดยได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น และจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นอกจากนั้น ดร.ไกรยส ภัทราวาท เคยเป็น Visiting Research Fellow, Department of Government, Harvard University อีกด้วย ดร.ไกรยส ภัทราวาท มีประสบการณ์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์การศึกษา และเคยเป็นคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการปฏิรูปการศึกษา รวมทั้งประสบการณ์ในการเป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้ประสานงานแก่องค์กรต่าง ๆ อาทิ Assessing Progression in Creative and Critical Thinking Skills in Education Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), UNESCO ASIA-PACIFIC Steering Committee on Out-of-school Children ,National Education Accounts, UNESCO Institute for Statistics (UIS) ดร.ไกรยส ภัทราวาท มีผลงานวิจัยทางด้านการศึกษามากมาย เช่นโครงการหลักประกันโอกาสทางการศึกษาแห่งชาติ ชุดโครงการ ประกันโอกาสทางสังคมของเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษา 2560 โครงการวิจัยพัฒนาเครื่องมือพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์ ฯลฯ

ผศ.ดร ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์

ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์ จบการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และได้รับทุนรัฐบาลไทยไปศึกษาต่อระดับ ปริญญาโทและเอกที่ Cornell University มีประสบการณ์ทำงานด้านการพัฒนาแบบจำลองเศรษฐกิจและการวิเคราะห์โครงสร้างการค้าระหว่างประเทศ โดยร่วมพัฒนาแบบจำลองและเป็นที่ปรึกษาให้กับ World Bank, ADB,OECD,ILO, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และร่วมทำงานวิจัยให้กับ JICA และ JETRO-IDE เคยเป็นคณะทำงานของรองนายกรัฐมนตรี(ฝ่ายเศรษฐกิจ) และคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ICT ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกรรมการสมาคมเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย รวมถึงเป็นที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจ สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)

ดร.ชณกช ชสิธภนญ์

ดร. ชณกช ชสิธภนญ์ ดำรงตำแหน่งเป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานวางแผนของรัฐระดับประเทศ ด้านเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี ดร.ชณกช สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจาก Georgia Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้ปฏิบัติงานที่ สศช. มาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒๑ ปี โดยมีภารกิจเกี่ยวกับนโยบายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปรับตัว ปัจจุบัน ดร.ชณกช ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการระดับชาติ ๒ คณะได้แก่ คณะกรรมการว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ซึ่งมีภารกิจหลักในการกำหนดนโยบายและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้าการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีหน้าที่หลักในการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี

ผศ.ดร.ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล

ผศ.ดร.ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล จบการศึกษาปริญญาตรีด้านวิศวกรรมไฟฟ้าจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์ จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ปริญญาเอกด้านพลังงานและทรัพยากร จาก University of California, Berkeley อ.ชโลทรมีประสบการณ์การทำงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์พลังงาน การวางแผนและการกำหนดนโยบายพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของภาคพลังงานไฟฟ้า และ การวิจัยในหลากหลายมิติเกี่ยวกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งในส่วนของการกำหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกระดับประเทศ แนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรมและภาคพลังงาน กลไกและมาตรการในการส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก ทั้งในส่วนของกลไกตลาดคาร์บอน และกลไกภาษีคาร์บอน การปรับตัวเพื่อรับมือต่อปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งการวิจัยเกี่ยวกับมิติด้านความเป็นธรรมในการพิจารณาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

รศ.ดร. ศุภชาติ จงไพบูลย์พัฒนะ

รศ.ดร. ศุภชาติ จงไพบูลย์พัฒนะ จบการศึกษาปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมเครื่องกล จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสำเร็จปริญญาโท และ เอก ด้านเทคโนโลยีพลังงาน จาก สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) หลังจากสำเร็จการศึกษาได้เคยทำงานเป็นวิศวกรกับบริษัทเอกชนหลายแห่ง รวมทั้งเคยเป็นอาจารย์และนักวิจัยที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ตำแหน่งสุดท้ายก่อนเกษียณเมื่อ 31 ธ.ค, 2560 ที่ผ่านมา คือดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มากว่า 20 ปี รศ.ดร.ศุภชาติ จงไพบูลย์พัฒนะ ผลงานวิจัยและวิชาการด้านพลังงานทั้งในเชิงเทคนิคเทคโนโลยีและเชิงนโยบาย ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติกว่า 100 เรื่อง ตลอดช่วงเวลาทำงานด้านพลังงานที่ผ่านมากว่า 30 ปี นอกจากนั้นยังได้เข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและ สิ่งแวดล้อมของหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ มากมาย อาทิ more..

อ.ชล บุนนาค

อ.ชล บุนนาค เป็นอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นหัวหน้าโครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย อ.ชล จบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโทสาขา Development Economics จากมหาวิทยาลัย East Anglia ประเทศสหราชอาณาจักร อ.ชล บุนนาค มีประสบการณ์การวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและชนบท และมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการทรัพยากรร่วม (Common-pool resource management) และการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) นอกจากนี้อาจารย์ชล ยังได้เคยร่วมกับสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (GSEI) ในการช่วยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พัฒนาดัชนีชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขในสังคมไทยอีกด้วย

รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร

ปัจจุบัน รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร ดํารงตําแหน่งนักวิชาการเกียรติคุณของสถาบันวิจัยเพื่อ การพัฒนาประเทศไทย (TDRI) อดีตดร.นิพนธ์ เคยเป็นประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ ไทย และคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นอกจากเคยเป็นรองศาสตราจารย์ประจําคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. และผู้บรรยายพิเศษวิชา ประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของนักเรียน จปร. ปีที่ 5 ปัจจุบันดร.นิพนธ์ยังเป็นอาจารย์สอนวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและเศรษฐศาสตร์การเมืองให้โครงการบริหารธุรกิจของผู้บริหาร คณะ พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มธ. ตั้งแต่รุ่นที่ 1-29 รศ.ดร. นิพนธ์ พัวพงศกร สําเร็จการศึกษาปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัย ฮาวาย ปริญญาโทจากมหาวิทยาลัย Middle Tennessee State University และปริญญาตรีจากคณะ เศรษฐศาสตร์ มธ. ได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรรอบรมกรรมการบริษัทของสถาบัน Institute of Director ในปี 2545 และหลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุนรุ่นที่ 10 รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร เป็นนักเศรษฐศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชนบทไทยเศรษฐศาสตร์แรงงาน และทรัพยากรมนุษย์

ผศ.ดร.ธีรวุฒิ ศรีพินิจ

ดร.ธีรวุฒิ ศรีพินิจ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดร.ธีรวุฒิ เข้าเรียนหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมเครื่องกลที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลังจากนั้นศึกษาต่อทางด้านเศรษฐศาสตร์ในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ระดับปริญญาเอกด้วยทุนรัฐบาลที่ University of North Carolina at Chapel Hill ดร.ธีรวุฒิ มีความเชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐศาสต์การเงิน (Monetary Econonomics) เศรษฐศาสตร์มหภาค (Macroeconomics) และ เศรษฐมิติ (Econometrics) มีความสนใจทางด้านการสร้างแบบจำลองทางเศรษฐกิจทั้งแบบจำลองเชิงโครงสร้าง และ แบบจำลองทางสถิติ ในการอธิบายกลไกของเศรษฐกิจ ดร.ธีรวุฒิได้เคยร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพัฒนาดัชนีชี้วัดทัศนคติของนักลงทุนของประเทศไทย (Investor Sentiment Index) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร.สันติธาร เสถียรไทย

ดร. สันติธาร เสถียรไทย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดทีมวิจัยเศรษฐกิจตลาดเกิดใหม่ในเอเชีย (Emerging Asia) ของธนาคารเครดิตสวิสที่ประเทศสิงคโปร์ ดร. สันติธาร เสถียรไทย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านนโยบายเศรษฐกิจจาก Harvard University โดยได้รับรางวัลทุนการศึกษาสองทุนจากมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโทด้านรัฐประศาสนศาสตร์ด้านการพัฒนาระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยเดียวกันพร้อมรางวัลวิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยม และระดับปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์และโทจากมหาวิทยาลัย London School of Economics and Political Sciences (LSE) นอกจากนั้น ดร. สันติธาร เสถียรไทย ยังเคยมีประสบการณ์ทำงานที่ Government of Singapore Investment Corporation (GIC) สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง และเป็นอาจารย์พิเศษที่คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณศิริรุจ จุลกะรัตน์

คุณศิริรุจ จุลกะรัตน์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททางด้านกิจการระหว่างประเทศจาก Ohio University สหรัฐอเมริกา และปริญญาตรีทางด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง คุณศิริรุจ จุลกะรัตน์ มีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมากเกี่ยวกับนโยบายอุตสาหกรรม และการค้าระหว่างประเทศ ของไทย นอกจากนั้น คุณศิริรุจ จุลกะรัตน์ ยังเป็นคณะกรรมการของหน่วยงานทั้งของรัฐและรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง เช่น คณะกรรมการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ คณะกรรมการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) คณะกรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ฯลฯ

สำรองที่นั่งตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มกราคม 2561

และ สามารถตรวจสอบการสำรองที่นั่งที่เมนู " ตรวจสอบการสำรองที่นั่ง" ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

สำรองที่นั่งออนไลน์

การสัมมนาที่ผ่านมา

 • Symposium39

  19 มกราคม 2560
  "เส้นทางเศรษฐกิจไทยบนความผันผวนของเศรษฐกิจโลก"
  ปาฐกถาพิเศษ โดย Shabih A. Mohib
  Program Leader and Lead Economist, World Bank
  หอประชุมศาสตราจารย์ สังเวียน อินทรวิชัย
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • Symposium38

  29 ตุลาคม 2558
  "เหลียวหลัง แลหน้า เศรษฐกิจสังคมไทยในวาระ 100 ปี
  อาจารย์ป๋วย"
  ปาฐกถาพิเศษ โดย ศ.ดร.อัมมาร สยามวาลา
  ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 3
  อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • Symposium37

  30 ตุลาคม 2557
  "Sustaining Thailand: ก้าวอย่างไรให้ประเทศไทยยั่งยืน"
  ปาฐกถาพิเศษ โดย ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
  ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • Symposium36

  10 ตุลาคม 2556
  "2 ปีนโยบายเศรษฐกิจยิ่งลักษณ์: ความฝันกับความจริง"
  ปาฐกถาพิเศษ โดย Marc Saxer
  ณ โรงแรมโซฟิเทล สุขุมวิท กรุงเทพฯ

 • Symposium35

  8 พฤศจิกายน 2555
  "เหลียวหลังแลหน้ามหาอุทกภัย 2554"
  ปาฐกถาพิเศษ โดย หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล
  ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หอประชุมศาสตราจารย์ สังเวียน  อินทรวิชัย  ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ติดสถานทูตจีน)

คุณดาราวรรณ (รังสิต)
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โทร: 02-696-5979
อีเมล์: darawan@econ.tu.ac.th

คุณเบญญาภา (ท่าพระจันทร์)
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โทร: 02-613-2404
อีเมล์: benyapha@econ.tu.ac.th