20 ปี ปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ้งภากรณ์

20 ปี ปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ้งภากรณ์

EDITORIAL NOTE

RESEARCH ARTICLE
ศ.นิคม จันทรวิทุร, ศ.ดร.อัมมาร สยามวาลา,
ศ.เสน่ห์ จามริก, ศ.ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา,
ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์, ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม,
ศ.นพ.ประเวศ วะสี, สุลักษณ์ ศิวรักษ์,
ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม, ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน์
วารสารอื่นๆ
ก้าวต่อไปเพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน
ก้าวต่อไปเพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน
ดูเพิ่มเติม
การแสดงปาฐกกาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 18
การแสดงปาฐกกาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 18
ดูเพิ่มเติม
การแสดงปาฐกกาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 17
การแสดงปาฐกกาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 17
ดูเพิ่มเติม
การแสดงปาฐกกาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 16
การแสดงปาฐกกาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 16
ดูเพิ่มเติม
การแสดงปาฐกกาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 15
การแสดงปาฐกกาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 15
ดูเพิ่มเติม
“ชีวิตที่เหลื่อมล้ำ : เหลื่อมล้ำตลอดชีวิต”
“ชีวิตที่เหลื่อมล้ำ : เหลื่อมล้ำตลอดชีวิต”
ดูเพิ่มเติม
EDITORIAL NOTE

RESEARCH ARTICLE
ศ.นิคม จันทรวิทุร, ศ.ดร.อัมมาร สยามวาลา,
ศ.เสน่ห์ จามริก, ศ.ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา,
ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์, ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม,
ศ.นพ.ประเวศ วะสี, สุลักษณ์ ศิวรักษ์,
ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม, ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน์