ซีรีส์สัมมนาชุด "ความเหลื่อมล้ำหลากมิติ" ครั้งที่ 1 เรื่อง "ความเหลื่อมล้ำในมิติกระบวนการยุติธรรม"

11 มีนาคม 2562
อ่าน : 1,069
โครงการสัมมนาและเผยแพร่ ขอเชิญเข้าร่วมซีรีส์สัมมนาชุดความเหลื่อมล้ำหลากมิติ  ครั้งที่ 1 ในหัวข้อเรื่อง "ความเหลื่อมล้ำในมิติกระบวนการยุติธรรม
วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา :13.30 - 15.30 น.
วิทยากรโดย : รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคุณเยาวลักษณ์ อนุพันธ์ ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษชน
ดำเนินรายการ :รศ.ดร.อภิชาติ สถิตนิรามัย
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
บันทึกการสัมมนา https://www.youtube.com/watch?v=Hn8pwBfUDJo&t=6131s