สัมมนาวิชาการ "ที่ดิน ราง และระบอบ: การแย่งชิงค่าเช่าทางเศรษฐกิจในการพัฒนารถไฟความเร็วสูงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้"

24 มกราคม 2563
อ่าน : 2,589
การสัมมนาวิชาการ "ที่ดิน ราง และระบอบ: การแย่งชิงค่าเช่าทางเศรษฐกิจในการพัฒนารถไฟความเร็วสูงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น.

วิทยากรโดย :อาจารย์ ตฤณ ไอยะรา, อาจารย์ประจำสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สถานที่ ณ ห้องประชุม ศ.424 Y (อ.ป๋วย) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)