การสัมมนาเรื่อง Can Trade Union be Trusted in More Diverse Workplace?

29 ตุลาคม 2563
อ่าน : 3,964
การสัมมนาวิชาการเรื่อง  "Can Trade Union be Trusted in More Diverse Workplace?" 
วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 - 15.30 น.
วิทยากรโดย : อาจารย์ ดร.ถิรภาพ  ฟักทอง
ดำเนินรายการโดย  อาจารย์ ดร.เกียรติอนันต์  ล้วนแก้ว
รับชมออนไลน์ผ่าน Facebook live: EconTU Official
หรือรับชมผ่าน Zoom Application: https://zoom.us/j/96346764459
Meeting ID: 963 4676 4459