การนำเสนอบทความวิชาการเรื่อง “Managing Portfolios with Integrated Market and Credit Risk”

25 มกราคม 2564
อ่าน : 2,737
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการนำเสนอบทความวิชาการเรื่อง “Managing Portfolios with Integrated Market and Credit Risk”

นำเสนอโดย  ผศ.ดร.รุ่งนภา  โอภาสปัญญาสาร
ดำเนินการสัมมนาโดย ผศ.ดร.นภนต์  ภุมมา

ในวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 09.00 – 10.30 น. 
เข้าร่วมฟังสัมมนาได้ที่
https://zoom.us/j/97570087378
หรือ Facebook EconTU

รับชมการสัมมนาย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/ECONTUofficial/videos/722375291984168