การสัมมนาเชิงปฏิบัติการออนไลน์ ชุด “Big Data Series” ครั้งที่ 3 เรื่อง “การใช้ฐานข้อมูล EMIS เพื่อทำงานวิจัยและการเรียนการสอน”

19 พฤษภาคม 2564
อ่าน : 2,247
คณะทำงานโครงการสัมมนาและเผยแพร่ ร่วมกับคณะทำงานพัฒนาศูนย์ข้อมูล big data
ขอเชิญนักศึกษาและคณาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.ทุกท่าน เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการออนไลน์ ชุด “Big Data Series” ครั้งที่ 3 เรื่อง “การใช้ฐานข้อมูล EMIS เพื่อทำงานวิจัยและการเรียนการสอน”

โดย คุณธนกร ชูศรีจรรยา
Business Development Manager – EMIS & CEIC

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 – 15.30 น.
เข้าร่วมการสัมมนาผ่าน Zoom Application

สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการสัมมนาได้ที่ https://shorturl.at/uwW12 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564
จำกัดการเข้าร่วมอบรมเฉพาะนักศึกษาและคณาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. เท่านั้น

(หลังจากปิดรับลงทะเบียนแล้ว ทีมงานจะดำเนินการจัดส่งคู่มือ รายละเอียดการเข้าใช้งานโปรแกรม และห้องประชุม Zoom ให้ทราบทางอีเมลที่ท่านลงทะเบียน)