การสัมมนา เรื่อง “ปรับสมดุลตลาดแรงงานไทยยุคหลังโควิด -19 สู่ความยั่งยืน”

13 กรกฎาคม 2564
อ่าน : 3,095
คณะทำงานสัมมนา เผยแพร่ จัดการองค์ความรู้และสื่อสารสาธารณะ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) กำหนดจัดการการสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Webex

เรื่อง “ปรับสมดุลตลาดแรงงานไทยยุคหลังโควิด -19 สู่ความยั่งยืน”  
วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.15 น.

โดยมีกำหนดการตามเอกสาร 
  Agenda.pdf  

ผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://www.itd.or.th/event/balancing-the-thai-labor-market-in-the-post-covid-19/
ภายหลังจากลงทะเบียนแล้ว จะดำเนินการจัดส่งลิงค์เพื่อเข้าร่วมฟังการสัมมนาให้ต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณวัชฤทธิ์  บำรุงพงศ์ 
สำนักพัฒนาขึดความสามารถทางการค้าและการพัฒนา

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
อีเมล์ vatcharit@itd.or.th  โทรศัพท์ 086 588 9759