การสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “Sectoral Wage Share and its Decomposition in Developing Countries with Unlimited Supplies of Labor”

29 กรกฎาคม 2564
อ่าน : 2,303
คณะทำงานโครงการสัมมนาเผยแพร่ จัดการองค์ความรู้ และสื่อสารสาธารณะ ร่วมกับศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม (CRISP) ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “Sectoral Wage Share and its Decomposition in Developing Countries with Unlimited Supplies of Labor”

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 19.30 – 21.00 น.

วิทยากรโดย
ผศ.ดร.ธนเดช เวชสุรักษ์ จาก University of Rhode Island
อาจารย์ธนสักก์ เจนมานะ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.นภนต์ ภุมมา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รับชมวิดีโอการสัมนาได้ที่  https://fb.watch/7KJETvwMkw/