การแสดงปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 18

18 กุมภาพันธ์ 2565
อ่าน : 2,144
ขอเชิญผู้ที่สนใจทุกท่านรับชมการแสดงปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 18
เรื่อง "เลี้ยงลูกในโลกใหม่: พัฒนาการเด็ก ประชาธิปไตย และอนาคตใหม่ของทุกคน"
โดย นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ 
.
วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565  เวลา 9.30 – 12.10 น.

กำหนดการ
09.30 – 09.40 น.    
กล่าวเปิดงาน  โดย   รศ.เกศินี  วิฑูรชาติ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หรือผู้แทน)
            
09.40 – 09.50 น.    
ฉายวีดีทัศน์แนวคิดคุณภาพแห่งชีวิตของศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย  อึ๊งภากรณ์

09.50 – 10.00 น.    
ประกาศเกียรติคุณปาฐก  นายแพทย์ประเสริฐ  ผลิตผลการพิมพ์
โดย      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  ศรีสุชาติ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

10.00 – 10.10 น.    
ฉายวีดีทัศน์ชีวิตและงานของปาฐก   

10.10 – 11.55 น.    
การแสดงปาฐกถาพิเศษ ป๋วย  อึ๊งภากรณ์ 
เรื่อง “เลี้ยงลูกในโลกใหม่: พัฒนาการเด็ก ประชาธิปไตย 
และอนาคตใหม่ของทุกคน”
โดย   นายแพทย์ประเสริฐ  ผลิตผลการพิมพ์ 

11.55 – 12.10 น.    
คณบดีมอบโล่ให้แก่ปาฐก และช่อดอกไม้ให้กับผู้กล่าวถึงประวัติและผู้เขียนชีวประวัติปาฐก

รับชมได้ที่ Facebook และ Youtube Live: EconTU Official และ WAY magazine
.
ดูกำหนดการได้ที่:  Agenda Puey2565_web.pdf 
.
#EconTU #เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์