การสัมมนาเพื่อนำเสนอบทความเรื่อง “Improving the Energy Efficiency in the French Residential sector : The Role of the Middlemen”

19 พฤษภาคม 2565
อ่าน : 1,727
คณะทำงานโครงการสัมมนา เผยแพร่ จัดการองค์ความรู้ และสื่อสารสาธารณะ
ขอเชิญร่วมฟังการสัมมนาเพื่อนำเสนอบทความเรื่อง 
“Improving the Energy Efficiency in the French Residential sector : The Role of the Middlemen”

นำเสนอโดย
Esther Raineau-Rispal, PhD candidate in Economics จาก Paris-Nanterre University

ดำเนินรายการโดย
อาจารย์ ดร.เกียรติอนันต์  ล้วนแก้ว 
ผู้อำนวยการสัมมนา เผยแพร่ จัดการองค์ความรู้ และสื่อสารสาธารณะ

ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น.
ถ่ายทอดสดการสัมมนาทาง Facebook EconTU Official