เวทีเสวนาและนำเสนองานวิจัย “ระบบบำนาญแห่งชาติเพื่อความเป็นธรรมและยั่งยืน: สู่นโยบายพรรคการเมืองด้านระบบความคุ้มครองทางสังคมในผู้สูงอายุ”

14 มีนาคม 2566
อ่าน : 2,020
คณะเศรษฐศาสตร์และศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม (CRISP) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สข.)
ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจร่วมฟังเวทีเสวนาและนำเสนองานวิจัย 

“ระบบบำนาญแห่งชาติเพื่อความเป็นธรรมและยั่งยืน: สู่นโยบายพรรคการเมืองด้านระบบความคุ้มครองทางสังคมในผู้สูงอายุ”
วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น.

เวลา 13.30 - 13.40 น.            
เปิดเวทีเสวนาวิชาการ
โดย ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์               

เวลา 13.40 – 14.00 น.           
นำเสนอผลการศึกษาโครงการวิจัย “การวิเคราะห์ช่องว่างทางการคลัง แหล่งรายได้ และความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ การเมืองของการจัดตั้งระบบบำนาญแห่งชาติ โดยคำนึงถึงผลกระทบของ COVID-19 ที่มีต่อผู้สูงอายุ”
โดย ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล และ ดร.ทีปกร จิร์ฐิติกุลชัย  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เวลา 14.00 - 16.00 น.            
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและแนวทางการขับเคลื่อน
โดย
1. คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี 
2. นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
3. ดร.เดชรัต สุขกำเนิด ผู้อำนวยการ Think Forward Center
4. ศ.ดร.เอื้อมพร พิชัยสนิธ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ดำเนินรายการ: ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เวลา 16.00 - 16.20 น.            
Q & A

เวลา 16.20 - 16.30 น.            
กล่าวสรุปและปิดงาน

รับชมวีดีโอย้อนหลัง
ช่องทาง Youtube
ช่วงที่ 1  https://www.youtube.com/live/QCVjjSdO1bE?feature=share
ช่วงที่ 2 https://www.youtube.com/live/AQYXaSsCrmM?feature=share

ช่องทาง Facebook
ช่วงที่ 1 https://www.youtube.com/live/QCVjjSdO1bE?feature=share
ช่วงที่ 2 https://fb.watch/jsS1ryo312/

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการนำเสนอได้ที่: https://drive.google.com/.../1SLH79viRq6fQw4o6g6LDh3L2W7R...
.