งานสัมมนาเพื่อนำเสนอบทความ "Examining Farmers’ Willingness to Pay for Harvesting Technology to Restrain Sugarcane Burning and PM2.5 in Thailand"

19 กรกฎาคม 2566
อ่าน : 1,539
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนานำเสนอบทความ "Examining Farmers’ Willingness to Pay for Harvesting Technology to Restrain Sugarcane Burning and PM2.5 in Thailand"

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 l 10.00 – 11.00 น. 
รับชมผ่าน Facebook live: EconTU Official


นำเสนอบทความโดยอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
- ผศ.ดร.ถิรภาพ ฟักทอง
- ผศ.ดร.อลงกรณ์ ธนศรีธัญญากุล
- ดร.ปิยะวงศ์ ปัญจะเทวคุปต์
- ดร.ลอยลม ประเสริฐศรี
ดำเนินรายการโดย  ผศ.วีระวัฒน์ ภัทรศักดิ์กำจร

สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่https://www.facebook.com/ECONTUofficial/videos/1049474662715562