งานสัมมนา เรื่อง “Free Trade Agreements (FTAs) and Export Structures: Evidence from Thailand”

16 มกราคม 2567
อ่าน : 242

ขอเชิญผู้ที่สนใจรับชมการสัมมนาหัวข้อ “Free Trade Agreements (FTAs) and Export Structures: Evidence from Thailand”

วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567  l 13.30 – 15.00 น.
รับชมผ่านย้อหลังได้ที่ 
https://www.facebook.com/ECONTUofficial/videos/921327802970477/

นำเสนอโดย รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์
ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว