หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564)

01 ตุลาคม 2564
อ่าน : 5,442
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะ/วิทยาเขต/ภาควิชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์


1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ: Master of Arts Program in Business Economics

2. ชื่อปริญญา
ภาษาไทย :
ชื่อเต็ม : เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)  
ชื่อย่อ : ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)

ภาษาอังกฤษ:
ชื่อเต็ม : Master of Arts (Business Economics)
ชื่อย่อ : M.A. (Business Economics)

ดาวน์โหลดเอกสาร หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564)