NEW!!
เปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนสนับสนุนการจัดทำบทความจากวิทยานิพนธ์ และทุนสนับสนุนการนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1

01 ธันวาคม 2566
อ่าน : 658
 

โครงการบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ เปิดรับสมัครขอรับทุนสนับสนุนการจัดทำบทความจากวิทยานิพนธ์และทุนสนับสนุนต่อที่ประชุมวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566 (งบประมาณปี 2567)  ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 25 ธันวาคม 2566

 

        ประกาศรับสมัคร

       ใบสมัคร

        รายละเอียดหลักฐานประกอบการขอสนับสนุนทุน

        Template สำหรับจัดทำเอกสารส่งหลักฐานประกอบการสมัคร